Ochrana osobných údajov

Základné informácie

 • Obsah dokumentu. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, ako spracovávame osobné údaje návštevníkov, zákazníkov internetového obchodu a ďalších osôb. Dozviete sa tu najmä aké osobné údaje spracovávame, prečo a na základe čoho tak robíme, komu ich môžeme odovzdávať a tiež aké máte v súvislosti s ich spracovaním práva. Všetko spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 • Naše postavenie. Všetky popísané činnosti spracovávania osobných údajov vykonáva v postavení správcu obchodná spoločnosť woollies, s. r. o., so sídlom: Poludníková 3, Bratislava 821 02, IČO: 48 049 581, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 102422/B (ďalej len „my“). To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.
 • Rozsah spracovania osobných údajov. Osobnými údajmi, ktoré spracovávame, sú:
 1. identifikačné údaje (najmä meno a priezvisko, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo v prípade podnikateľov),
 2. kontaktné údaje (najmä adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo),
 3. údaje o objednávkach a transakciách (najmä objednaný tovar a služby, vybraný spôsob platby a dopravy a ďalšie informácie spojené s objednávkou),
 4. údaje o vzájomnej komunikácii (najmä obsah a ďalšie dáta spojené s komunikáciou medzi nami a Vami),
 5. údaje o registrácii a nastavenia (najmä údaje spojené s vašim užívateľským účtom, ak sa u nás zaregistrujete, a údaje o nastavení našich služieb),
 6. údaje o používaní nášho webu (najmä IP adresa, údaje o Vašom zariadení, údaje získané za využitie cookies alebo údaje o tom, čo robíte na našom webe).

 

Prečo a ako spracovávame Vaše osobné údaje?

 • Fungovanie webových stránok. Ak navštívite naše webové stránky, spracovávame na zabezpečenie ich správneho fungovania vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v poskytovaní našich služieb prostredníctvom internetu.
 • Užívateľský účet. Na základe zmluvy spracovávame Vaše osobné údaje pri vedení užívateľských účtov v našom internetovom obchode.
 • Zlepšovanie a rozvoj našich služieb. Vaše osobné údaje spracovávame tiež na účely merania návštevnosti webu a tvorby štatistík a evidencií, ktoré nám slúžia na hodnotenie a rozvoj našich služieb, a to na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v sledovaní prevádzky na webových stránkach a vo vývoji a optimalizácii našich služieb.
 • Zisťovanie Vašej spokojnosti. Pre zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami spracovávame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spätnej väzby. To vykonávame taktiež v rámci programu Overené zákazníkmi prostredníctvom e-mailových dotazníkov, ktoré vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak ich zasielanie neodmietnete. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ programu, tomu môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 • Bezpečnosť a testovanie. Na ochranu našich internetových stránok a všetkých ostatných služieb pred kybernetickými útokmi a podvodmi a tiež pre testovanie nových funkcionalít a zmien webových stránok spracovávame Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v zabezpečení a vylepšovaní našich služieb.
 • Ochrana právnych nárokov a vnútorná kontrola. Vaše osobné údaje spracovávame na základe našich oprávnených záujmov za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly.
 • Zasielanie obchodných oznámení zákazníkom. Pokiaľ od Vás získame podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s objednávkou alebo našimi službami, môžeme Vaše osobné údaje spracovávať tiež za účelom ďalšieho ponúkania nášho tovaru a služieb prostredníctvom obchodných oznámení na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v našej propagácii, ibaže ste toto zasielanie odmietli.
 • Zasielanie obchodných oznámení na základe súhlasu. Na základe Vášho súhlasu spracovávame Vaše osobné údaje za účelom zasielania obchodných oznámení.
 • Online reklama. Pre zobrazovanie Vám prispôsobených reklám na našom webe môžeme spracovávať osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v našej propagácii.
 • Plnenie našich právnych povinností. Vaše osobné údaje spracovávame aj na účely a na základe plnenia našich zákonných povinností spojených najmä s poskytovaním informácií verejným orgánom.
 • Plnenie a uzatváranie zmlúv. Vaše osobné údaje spracovávame na základe a na účely plnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých medzi nami a Vami a pre uzatváranie týchto zmlúv. K tomu môžeme spracovávať aj osobné údaje adresátov a ďalších príjemcov tovaru a ďalších prípadných služieb, a to na základe nášho oprávneného záujmu na prípravu, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom (splnenie tejto zmluvy je naším oprávneným záujmom), prípadne za účelom plnenia právnych povinností najmä podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • Zákaznícka podpora. Pre vybavovanie Vašich požiadaviek spojených s objednávkami spracovávame vaše osobné údaje na základe povinnosti k plneniu zmlúv uzatvorených medzi nami a Vami a pre uzatváranie týchto zmlúv. Pri vybavovaní ďalších prípadných požiadaviek spracovávame Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v poskytovaní našich služieb zabezpečovanie zodpovedajúcej podpory.
 • Doba uloženia. Osobné údaje ukladáme len na čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie uvedených účelov spracovania osobných údajov. Po tom, čo účel spracovania pominie, osobné údaje bezodkladne zlikvidujeme. Zvyčajne platí, že uchovávame osobné údaje po dobu trvania premlčacej doby (štandardne 3 roky) a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na možné nároky uplatnené na konci premlčacej doby. Nad rámec uvedeného platia nasledujúce zvláštne doby uloženia:
 1. Údaje spojené s používateľským účtom uchovávame po celú dobu existencie účtu až do jeho zmazania.
 2. V prípade súdnych a iných konaní spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.
 3. Pre zasielanie obchodných informácií zákazníkom spracovávame Vaše osobné údaje, kým zasielanie obchodných oznámení neodmietnete.
 4. Pre zasielanie obchodných oznámení na základe Vášho súhlasu spracovávame Vaše osobné údaje, kým neodvoláte svoj predchádzajúci súhlas so spracovaním osobných údajov.
 5. Pre plnenie právnych povinností spracovávame osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie týchto povinností.

 

Komu sú osobné údaje odovzdávané?

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.
 • Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších subjektov v postavení sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov. Tými sú najmä:
 1. poskytovatelia IT služieb a ďalšie dodávatelia technológií,
 2. prevádzkovatelia analytických a marketingových nástrojov,
 3. poskytovatelia komunikačných nástrojov,
 4. prevádzkovatelia programov pre zisťovanie spokojnosti zákazníkov, napr. Overené zákazníkmi (Heureka.sk).
 • Vaše osobné údaje môžeme sprístupňovať ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe prevádzkovateľa, a to:
 1. naši dodávatelia podieľajúci sa na plnení zmluvy, najmä prepravcovi a prevádzkovatelia platobných systémov,
 2. na základe vášho súhlasu prevádzkovateľom reklamných systémov a sociálnych sietí.
 • Odovzdávanie mimo EÚ. V niektorých prípadoch môže dôjsť k odovzdaniu Vašich osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, a to buď na základe rozhodnutia o primeranosti ochrany podľa čl. 45 GDPR, primeraných záruk podľa čl. 46 GDPR, prípadne výnimky podľa čl. 49 GDPR.

 

Vaše práva

 

 • Práva dotknutých osôb. Ohľadom Vašich osobných údajov máte právo:
 1. právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu v rozsahu stanovenom v čl. 15 GDPR, a ďalej tiež kópiu spracovaných údajov (za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môžeme ako prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom), (čl. 15 GDPR a § 21 zákona o ochrane osobných údajov),
 2. žiadať opravu nesprávnych či neaktuálnych osobných údajov, takže ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, prípadne doplnili (čl. 16 GDPR a § 22 zákona o ochrane osobných údajov),
 3. v niektorých prípadoch máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, (i) ak ich už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich získali alebo spracovávali, (ii) odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom ide o údaje, na ktorých spracovanie je Váš súhlas nevyhnutný a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, (iii) využijete svoje právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR, (iv) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, (v) ak osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (čl. 17 GDPR a § 23 zákona o ochrane osobných údajov),
 4. využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov v súlade s čl. 18 GDPR a § 24 zákona o ochrane osobných údajov. Toto právo Vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť, ak namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov, alebo keď spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale Vy ich potrebujete na uplatnenie právneho nároku, alebo ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 5. právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 GDPR a § 26 zákona o ochrane osobných údajov). Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok.
 6. právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Ak bude proti spracúvaniu namietať, nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, nesmieme ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu spracúvať (čl. 21 GDPR a § 27 zákona o ochrane osobných údajov).
 7. právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú (čl. 22 GDPR a § 28 zákona o ochrane osobných údajov).
 • Spôsob uplatnenia práv. Vaše práva môžete uplatniť jedným z nasledujúcich spôsobov:
 1. písomne na adrese nášho sídla,
 2. e-mailom na adrese info@woollies.sk
 • právo podať sťažnosť dozornému úradu. V prípade, že ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR, resp. zákonom o ochrane osobných údajov, môžete podať sťažnosť dozornému úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2 3231 3214, E-mail: dozor@pdp.gov.sk

 

Cookies

 • Súbory ukladané do vášho zariadenia pre neskorší prístup (dočasné súbory). Naše internetové stránky môžu využívať technológiu cookies (a prípadne ďalšie technológie na obdobnom princípe). To znamená, že do vyhradeného miesta v pamäti Vášho zariadenia ukladáme malé dátové súbory, ktoré nám dovoľujú poskytovať Vám službu a ďalej ju skvalitňovať. Pre zjednodušenie budeme všetky tieto technológie ďalej označovať len ako „cookies“.
 • Cookies potrebné na poskytovanie služby. Niektoré cookies sú technologicky nevyhnutné na poskytovanie služby. To znamená, že nie je možné sa vyhnúť ich ukladanie pri zachovaní funkčnosti služby. Ide najmä o cookies k:
 1. ukladanie Vašich volieb v súvislosti s objednávkou,
 2. ukladanie nastavení webu,
 3. prihlasovanie k užívateľskému účtu,
 4. zaistenie IT bezpečnosti.
 • Ďalšie druhy cookies. Niektoré cookies používame preto, aby sme Vám mohli poskytnúť službu v lepšej kvalite a viac prispôsobenú Vašim preferenciám. V rámci toho môžeme do Vášho zariadenia ukladať cookies:
 1. pre zaistenie analýzy návštevnosti a využívanie internetových stránok, a to vrátane cookies tretích strán,
 2. pre reklamné účely k zobrazovaniu reklamy na našom a ďalších weboch prispôsobené na mieru, a to vrátane cookies tretích strán,
 3. zaisťujúce prepojenie so sociálnymi sieťami, a to vrátane cookies tretích strán,
 4. na prispôsobenie nášho webu na mieru Vám,
 5. pre zisťovanie Vašej geografickej polohy.
 • Nastavenie ukladania cookies. Nastavenie využívania cookies na našom webe môžete vykonať v rámci príslušných volieb Vášho zariadenia, napríklad blokovaním cookies, ak s ich využívaním na našom webe nesúhlasíte. V prípade, že túto možnosť využijete, beriete na vedomie, že niektoré časti služby nemusia fungovať korektne.

Vyhľadávanie