Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj len „obchodné podmienky“) upravujú obchodné vzťahy spoločnosti woollies, s.r.o., Poludníková 3, 821 02 Bratislava, IČO: 48 049 581, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 102422/B (ďalej aj len “predávajúci”) a inej fyzickej, či právnickej osoby v pozícii kupujúceho (ďalej aj „kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej aj len „e-shop“) na internetovej stránke predávajúceho www.woollies.sk alebo www.woollies.eu (ďalej aj len „webová stránka“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej aj len „kúpna zmluva”).
 2. Ustanovenia odchýlne od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Takéto odchýlne ustanovenia majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 3. Právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecnezáväzných právnych predpisov.

 

Registrácia/prihlásenie, užívateľský účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúcí pristupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej aj len „užívateľský účet“). Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci realizovať objednávky tovaru. V prípade, že to webové rozhranie e-shopu umožňuje, môže kupujúci realizovať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácii potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúcí nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
 3. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, keď kupujúcí svoj užívateľský účet už dlhšiu dobu nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy či z obchodných podmienok.
 5. Kupujúci akceptuje, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu HW a SW vybavenia predávajúceho, príp. nutnú ú údržbu HW a SW vybavenia tretích osôb.

 

Objednávanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Objednávanie v e-shope sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej objednávky, resp. nákupného košíka, prípadne formou elektronickej pošty (ďalej aj len „e-mailom“) na: objednávky@woollies.sk, info@woollies.sk, info@woollies.eu.
 2. Elektronickou objednávkou sa rozumie objednávka odoslaná elektronickým formulárom spracovaným e-shopom, ako aj objednávka kupujúceho obdržaná e-mailom, obsahujúca najmä, avšak nielen informácie o kupujúcom, zoznam a cenu objednaného tovaru, spôsob platby za objednaný tovar, spôsob doručenia tovaru, a pod.
 3. Pred zaslaním objednávky je kupujúci povinný oboznámiť sa s obchodnými podmienkami, ktoré sú dostupné na internetovej stránke predávajúceho. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že s obchodnými podmienkami súhlasí. Každá objednávka doručená predávajúcemu je záväzná a bude potvrdená e-mailom zaslaným na adresu uvedenú kupujúcim, resp. na adresu, z ktorej predávajúci objednávku prijal.
 4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je úplné, pravdivé a správne vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí, ktoré sú potrebné k bezproblémovému doručeniu zásielky. V prípade akýchkoľvek nejasností pri objednávaní tovaru sa kupujúci so svojimi otázkami môže obrátiť na predávajúceho e-mailom na info@woollies.sk.
 5. V prípade, že nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka kupujúceho prostredníctvom e-shopu, príp. objednávka kupujúceho e-mailom za návrh na uzavretie zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Zmluvný vzťah vzniká akceptáciou objednávky predávajúcim. Kupujúcí berie na vedomie, že predávajúcí kúpnu zmluvu nie je povinný uzavrieť.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak z dôvodu vypredania zásob alebo z iného dôvodu, ktorý nemôže ovplyvniť nedokáže kupujúcemu dodať tovar podľa dohodnutých podmienok. Predávajúci sa zaväzuje bez meškania o tomto informovať kupujúceho. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, predávajúci mu alikvotnu časť vráti.

 

Reklamácie, záruka a odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci je povinný tovar si prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedeným v kúpnej zmluve je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu.
 2. Akceptujú sa len reklamácie tovaru zakúpeného cez e-shop predávajúceho prostredníctvom elektronickej objednávky, resp. nákupného košíka, tovaru objednaného e-mailom, príp. zakúpeného osobne na prezentačných akciách, a to po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru, s vyplneným reklamačným formulárom a popisom nedostatku.
 3. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ohľadne zodpovednosti predávajúceho za prípadné vady tovaru, vrátane záručných podmienok medzi predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Predávajúci prehlasuje, že tovar je v bezchybnom stave v zhode s kúpnou zmluvou.
 5. Kupujúci je oprávnený podľa ustanovení § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 pracovných dní. Vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené spolu s tovarom do štrnástich dní od prevzatia tovaru kupujúcim, a to na adresu predávajúceho: woollies, s.r.o. Poludníková 3, 821 02 Bratislava. Lehota štrnástich dní od prevzatia tovaru kupujúcim sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 6. Ak tovar bude vykazovať známky trvalého používania, či poškodenia v dôsledku trvalého používania, predávajúci nie je povinný odstúpenie od zmluvy akceptovať.
 7. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.
 8. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
 9. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok odstúpenia od zmluvy predávajúci je oprávnený odstúpenie od zmluvy neakceptovať a tovar vrátiť naspäť na náklady kupujúceho.
 10. Kupujúci podľa § 7 odsek 6 zákona č. 102/2014 Z.z. nie je oprávnený na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 11. Ak odstúpením od zmluvy kupujúci doručí predávajúcemu tovar použitý, ktorý je poškodený alebo neúplný alebo je jeho hodnota znížená zaobchádzaním kupujúceho, je predávajúci oprávnený odstúpenie od zmluvy neakceptovať, resp. vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok náhradu zníženia hodnoty tovaru, ktorý je predávajúci oprávnený započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
 12. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Po dohode kupujúceho a predávajúceho môže byť vrátenie platieb uskutočnené formou výmeny za iný tovar, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.

 

Ceny tovaru a platobné podmienky

 1. Aktuálne platné ceny tovaru, informácie o nákladoch na balenie a dodanie tovaru na území SR sú zverejnené na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci s kupujúcim sa výnimočne môžu dohodnúť na úprave týchto aktuálne platných cien. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 2. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa kúpnej zmluvy. Kúpna cena podľa kúpnej zmluvy zahŕňa aj náklady na balenie a odoslanie tovaru. Náklady na balenie a dodanie tovaru na území SR sú zverejnené na internetovej stránke predávajúceho. Náklady na balenie a dodanie tovaru mimo územia SR budú medzi predávajúcim a kupujúci dohodnuté individuálne.
 3. V prípade platby v hotovosti, či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná v zmysle usmernenia predávajúceho.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný pri úhrade kúpnej ceny uviesť variabilný symbol platby uvedený v kúpnej zmluve, resp. meno a priezvisko (príp. obchodný názov) v popise platby

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

Číslo účtu: 29 4646 5561 / 1100

IBAN: SK57 1100 0000 0029 4646 5561

       Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

       IBAN: SK94 8330 0000 0026 0168 6035 

       Číslo účtu pre platby v Kč: 29 0168 6045 / 2010

 

Preprava a dodacie podmienky

 1. Tovar bude odoslaný po pripísaní platby na účet predávajúceho, okrem platby v hotovosti a dobierky, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.
 2. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak.
 3. Tovar objednaný kupujúcim bude dodaný kupujúcemu prostredníctvom služieb tretích subjektov. V prípade, že sa kupujúcemu nepodarí tovar (ani opakovane) doručiť a tento bude musieť byť vrátený predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený od kupujúceho žiadať preplatenie takýchto nákladov vo výške 100 % z hodnoty ceny za balenie a odoslanie tovaru, resp. v prípade ak bolo balenie a odoslanie tovaru poskytnuté predávajúcim bezplatne, tak vo výške 5,0 % z hodnoty zásielky, min. však 4,00 EUR.
 4. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote do 14 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný.
 5. Kupujúci je povinný prezrieť zásielku pri preberaní a v prípade viditeľného poškodenia obalu zásielky, či dokonca poškodenia/straty tovaru samotného je povinný o tom informovať zástupcu doručovacej spoločnosti a spísať s ním reklamačný protokol. Za poškodenie tovaru počas prepravy predávajúci nezodpovedá. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť maximálnu súčinnosť pri riešení reklamácie ohľadne poškodenia tovaru pri preprave po predložení reklamačného protokolu spísaného s doručovacou spoločnosťou.

 

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje kupujúceho, ktorým je fyzická osoba, spracováva predávajúci v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom ich použitia v súvislosti s plnením kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to najmä za účelom spracovania registrácie, užívateľského účtu, objednávky v e-shope, vystavenia daňového dokladu, realizácie a zúčtovania platieb, dodávky tovaru, vybavovania prípadných reklamácii a pre marketingové účely (najmä zasielanie informácii o tovare, službách, akciách a pod.) predávajúceho v budúcnosti podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov.
 3. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje kupujúceho na účely plnenia si povinností z kúpnej zmluvy (odoslanie tovaru) prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

– Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217,

– Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124.

       – Zásielkovňa s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava, IČO: 48136999,

 1. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na žiadosť kupujúceho kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy (s výnimkou údajov potrebných v súvislosti s evidenciou zrealizovaných Kúpnych zmlúv). Kupujúci si je vedomý toho, že takúto žiadosť musí predávajúcemu doručiť písomne na adresu sídla spoločnosti, alebo e-mailom.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok či kúpnej zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Ak sa niektoré s ustanovení týchto obchodných podmienok stane neúčinným, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení.
 3. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.
 4. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť obchodné podmienky, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok sa riadia obchodnými podmienkami platnými a účinnými do vzniku týchto zmluvných vzťahov.

Vyhľadávanie